Gjennomgang av risiko og muligheter

Den nye kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 vektlegger to viktige tiltak som ofte oppleves problematisk å omsette til handling. Tiltakene er å gjennomgå bedriftens «risiko og muligheter».

Risiko kan defineres som virkning av usikkerhet. En virkning er et avvik fra det forventede – positiv eller negativ. Muligheter kan gjerne defineres omtrent likt. Risiko og muligheter kan betraktes hver for seg, men ofte er det en direkte sammenheng. En investering kan for eksempel ha en risiko for tap, men på den annen side kan investeringen han en «opp-side» som gir fordeler eller muligheter hvis den lykkes. Et annet eksempel er risiko og mulighet ved å inngå en kontrakt på et stort prosjekt.

Det finnes effektive teknikker for å gjennomgå og systematisere risiko og muligheter. Alle slike teknikker betinger at gjennomgangen ledes og dokumenteres av en person som er trent i metodikken. Like viktig er deltakelse fra personell som kjenner alle sider av saken som diskuteres. Her er noen stikkord for gangen i gjennomgangen:

–          Tematisk avgrensning

–          Kartlegging

–          Scoring av hvert risiko/mulighet element (høy-lav)

–          Sortering og prioritering

–          Tiltak som kan redusere risiko og øke muligheten

–          Oppfølging

Mange bedrifter står nå overfor viktige valg også når det gjelder tilpasning til et endret marked. Veivalgene innen for eksempel datateknologi, miljøtilpasninger og utvikling av nye produkter er viktigere og kan ha større konsekvenser enn noen sinne.

Ecomind AS har verktøyene, teknikkene og erfaringen som skal til for å lede risiko – og mulighetskartleggingen.

 

HMS-pakke for entreprenører

Ecomind AS har nå utviklet en komplett HMS-pakke for entreprenører. Det kan være lønnsomt å «outsouce» dette arbeidet.

Myndighetene og næringslivet setter strenge krav til HMS. Nesten-ulykker og ulykker skal unngås, og det skal finnes en godt utviklet sikkerhetskultur som skal forebygge hendelser ved at risiko identifiseres og forebyggende tiltak iverksettes. Bedriften skal utarbeide statistikk og sette mål for HMS-utviklingen. Et HMS-styringssystem skal utvikles og driftes.

I tillegg til det systemrelaterte vil pakken inneholde HMS-relatert utstyr, inkludert verneutstyr, førstehjelpsutstyr, oppbevaring, sikringsutstyr etc.

Ecomind bygger på sine erfaringer fra offshore-industrien der kravene er svært høye.

Eget prospekt kan oversendes.